1. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową ZlotyAniol.pl (dalej Witryna lub Serwis), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej Użytkownik) i klientów KOKA, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej Klient).

2. Polityka prywatności zawiera informacje istotne w rozumieniu rozporządzenia WE nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) (dalej RODO)

3. Administratorem danych osobowych jest KOKA Kinga Kieliańska sp.k. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Słowackiego 14, figurująca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: PL7773417852 (dalej KOKA lub Operator).

4. Dane kontaktowe do Administratora: adres korespondencyjny: Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz; adres e-mail: ado@sklepykoka.pl

5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych


2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów KOKA. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na witrynie lub w procesie zamówienia. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres dostawy, data uroczystości, szczegóły płatności.

2. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies w swojej przeglądarce oraz zgodę na ich wykorzystanie, poprzez pliki cookies Operator pozyskuje dane o aktywności Użytkowników na stronach internetowych, przeglądaniu produktów oraz o produktach zakupionych przez naszych Klientów. Więcej w informacji o plikach cookies poniżej.


3. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych


1. Przetwarzamy dane w celu realizacji zamówienia czyli zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów.

2. Przetwarzamy dane aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne, w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywana reklamacji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Przetwarzamy dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 RODO.


4. Jak długo przechowujemy dane?

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Po realizacji zamówienia ograniczymy ich zakres do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych. Państwa dane w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu sprzedaży zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą, na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez cały czas korzystania z plików cookies, jeśli umożliwicie Państwo przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.


5. Kto ma dostęp do danych?

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
- podmiotom przetwarzającym, procesorom, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
- odbiorcom danych zaangażowanym w dostawę towarów lub w realizację płatności w ramach umowy sprzedaży.


6. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) pliki cookies służące tworzeniu zbiorczych statystyk.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


7. Jakie mam prawa?


1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO, mają Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

2. Jeśli uważaliby Państwo, że przetwarzaniem Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

3. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora.


8. Bezpieczeństwo danych


1. Serwis, w szczególności strony logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji certyfikatem SSL.

2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem.

3. Operator stosuje mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.

4. Operator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych.

Proszę się najpierw zalogować.

Zaloguj się